jobmove logo

Senior Auditor

Audit Office

CF119LJ

Permanent

£41484 - £48155/annum

CF119LJ

Posted: 12/05/2022

Are you interested in more Accounting/Financial/Insurance jobs?

Apply on Partner Site

Wales Audit Office have an exciting opportunity for a Senior Auditor – Performance (Welsh Essential) to join the team.

Location: Wales

Salary: £41,484 - £48,155 salary on appointment is at the minimum of the range

Hours: 35 hours a week

Senior Auditor – The Role:

Are you looking for a way to help shape and improve public services across Wales? Do you have research skills with experience of evaluating service performance, governance and accountability? If so, then you could be who we’re looking for to join our performance audit team.

If successful, you will be responsble for helping shape and deliver a range of performamce audit work across our local governement clients in North Wales. You’ll be part of an organisation with a reach of over 800 public bodies across Wales looking at the effectiveness of service delivery.

In addition to supporting your performance audit team, if you hold a relevant accountancy qualification, we will look to deploy you into our accounts-based audit work, giving you opportunity to work across different audits and in different teams as part of your wider growth and organisational development.

Senior Auditor - Working for Us:

Audit Wales is a fun and friendly place to work, with an incredibly supportive culture. We’re passionate about working in the Welsh public sector and making a difference to local communities. At Audit Wales, we genuinely care about our people and about providing an environment that encourages a positive work-life balance. We are a proud Working Families employer and have Living Wage accreditation, our generous annual leave allowance, family friendly and flexible working policies are just some of the reasons why we’re a great place to work.

We’re also advocates for personal and professional development, which is why we offer an abundance of learning and development opportunities, as well as providing all staff with LinkedIn Learning licenses.

We are growing a diverse workforce that is representative of the communities we work within and the skills, experiences and perspectives they will offer and welcome applications from people from all backgrounds.

Closing date for applications is midnight on 29 May 2022

To submit your application for this exciting Senior Auditor opportunity, please press ‘Apply’ now to be redirected to our website.

When applying online please remember to press the continue button following submission of your application – once you have done this you will receive an acknowledgement to confirm your application has been submitted. 

Uwch Archwilydd - Perfformiad (Cymraeg Hanfodol)

Mwy am y swydd

A ydych yn chwilio am ffordd o helpu i lunio a gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru? A oes gennych sgiliau ymchwil gyda phrofiad o werthuso perfformiad gwasanaethau, llywodraethu ac atebolrwydd? Os felly, yna gallech chi fod y person rydym yn chwilio amdano i ymuno â'n tîm archwilio perfformiad.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn gyfrifol am helpu i lunio a chyflwyno ystod o waith archwilio perfformio ar draws ein cleientiaid llywodraethu lleol yng Ngogledd Cymru. Byddwch yn rhan o sefydliad sydd â chyrhaeddiad o dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru sy'n edrych ar effeithiolrwydd darparu gwasanaethau.

Yn ogystal ag ategu eich tîm archwilio perfformiad, os oes gennych gymhwyster cyfrifeg perthnasol, byddwn yn ceisio'ch lleoli yn ein gwaith archwilio sy'n ymwneud â chyfrifon, gan roi cyfle i chi weithio ar draws gwahanol archwiliadau ac mewn gwahanol dimau fel rhan o'ch twf ehangach a'ch datblygiad sefydliadol.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle hwyliog a chyfeillgar i weithio ynddo, gyda diwylliant hynod gefnogol. Mae gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol yn hollbwysig inni. Yn Archwilio Cymru, rydym heb os yn gofalu am ein pobl ac yn darparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith. Rydym yn gyflogwr balch o ran Teuluoedd sy'n Gweithio ac mae gennym achrediad Cyflog Byw, mae ein lwfans gwyliau blynyddol hael, polisïau gweithio sy'n ystyriol o deuluoedd a hyblyg yn rhai o'r rhesymau pam ein bod yn lle gwych i weithio.

Rydym hefyd yn eiriolwyr dros ddatblygiad personol a phroffesiynol, a dyna pam rydym yn cynnig digonedd o gyfleoedd dysgu a datblygu, yn ogystal â darparu trwyddedau Dysgu LinkedIn i'r holl staff.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y byddant yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Canfuwch fwy

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 29 Mai 2022

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno

Apply on Partner Site

Or check similar jobs